ตารางเรียน และดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการทดลองเรียนออนไลน์

ระดับชั้น ม.5

ตารางการเรียนและครูผู้สอน


เอกสารประกอบการเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 : วิชาวิทยาศาสตร์​

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 : วิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 : วิชาภาษาอังกฤษ

  • งดการทดลองเรียนเนื่องในวันหยุด

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 : วิชาภาษาไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 : วิชาวิทยาศาสตร์​

รอบ 10:20 - 11:20 น.

สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 : วิชาวิทยาศาสตร์​

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 : วิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 : วิชาภาษาไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 : วิชาสังคมฯ

  • ไม่มี